Het lidmaatschap van sv Dutch Muzzleloaders en de AVG

overeenkomst verwerking persoonsgegevens sv Dutch Muzzleloaders

 

Algemeen

Dutch Muzzleloaders is, onder inschrijfnummer 1935, als lid aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (‘KNSA’). De KNSA behartigt in Nederland de belangen van alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen (‘Verenigingen’). Daarnaast vertegenwoordigt KNSA de schietsport op nationaal niveau onder andere richting diverse overheden en ministeries (VWS, Veiligheid & Justitie en Defensie) en de nationale sportkoepel NOC*NSF, maar ook binnen Europa bij de European Shooting Confederation (ESC) en wereldwijd bij de International Shooting Sport Federation (ISSF) en de Muzzle Loaders Associations International Confederation(MLAIC).

 

Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle Verenigingen en hun leden (dus ook voor een individueel lid (u) van Dutch Muzzleloaders uit een pakket voorzieningen, zoals een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, de toezending van het bondstijdschrift “Schietsport” en de organisatie van en mogelijk tot deelname aan wedstrijden, competities en andere (sociale) activiteiten. In dit verband verzamelen en gebruiken (‘verwerken’) zowel KNSA als Dutch Muzzleloaders persoonsgegevens van alle aspiranten, aspirant-leden en leden.

 

Aanmelding als aspirant, aspirant-lidmaatschap en lidmaatschap: totstandkoming van een overeenkomst

Als u lid wilt worden van Dutch Muzzleloaders dient u zowel het aanmeldingsformulier als de eigen verklaring volledig in te vullen, te ondertekenen en aan Dutch Muzzleloaders te retourneren.

 

Op het moment dat u als aspirant/aspirant-lid/lid tot Dutch Muzzleloaders wordt toegelaten, wordt u eveneens bij de KNSA aangemeld. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring komt daarom niet alleen tussen u en Dutch Muzzleloaders, maar ook tussen u en de KNSA een overeenkomst tot stand (‘Overeenkomst’). Op basis van deze Overeenkomst, in de vorm van het ondertekende aanmeldingsformulier en de ondertekende eigen verklaring, komen u, KNSA en Dutch Muzzleloaders overeen, dat het KNSA en Dutch Muzzleloaders toegestaan is om: 

 

(1) gedurende de looptijd van uw aspirant-tijd; maar ook

(2) gedurende het (eventuele) aspirant-lidmaatschap en/of het (eventuele) lidmaatschap; en

(3) gedurende een zekere periode na afloop van enige vorm van aspirantschap of lidmaatschap

 

uw persoonsgegevens, zoals door u verstrekt via het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring, alsmede verkregen van derden te verwerken en/of te gebruiken om de overeenkomst uit te kunnen voeren, de bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren en te verwerken in het kader van andere gerechtvaardigde doeleinden en belangen van de KNSA en de Verenigingen.

 

Algemene verordening gegevensbescherming

KNSA en Dutch Muzzleloaders zijn gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG), die aan verwerking van persoonsgegevens door organisaties, zoals de KNSA en Dutch Muzzleloaders strenge eisen stelt. De persoonsgegevens worden door KNSA en Dutch Muzzleloaders dan ook enkel gebruikt in het kader van door de KNSA en Dutch Muzzleloaders geformuleerde doeleinden en binnen de grenzen van de AVG en overige relevante wet- en regelgeving.

 

Informatiebrochure

Transparantie is één van de belangrijkste pijlers van de AVG. De KNSA heeft daarom een Informatiebrochure [“Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen”] ontwikkeld. Deze heeft tot doel u te informeren over de doeleinden en de wijzen waarop KNSA en Dutch Muzzleloaders  persoonsgegevens verwerken. Uit de Informatiebrochure volgt onder meer welke verwerkingen, van welke gegevens, voor welk doel en door wie zal plaatsvinden, hoe uw gegevens worden beveiligd, hoe lang de gegevens worden bewaard en als er sprake is van een eventuele verstrekking aan derden, ook aan welke derden. Verder volgt uit de Informatiebrochure op welke rechten u zich, als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens, kunt beroepen. De Informatiebrochure zal bij de aanmelding aan u worden overhandigd. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Informatiebrochure te hebben ontvangen.

 

Wijzigingen

De Verenigingen en KNSA zullen de inhoud van deze overeenkomst (het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring) van tijd tot tijd evalueren en, indien (wettelijk) noodzakelijk, wijzigen of aanvullen. Door ondertekening stemt u in met de doorvoering van dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen.

 

Ingang en looptijd

De Overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring. De looptijd van de Overeenkomst is gelijk aan de looptijd van het (aspirant) lidmaatschap, alsmede gedurende vijf (5) jaar na afloop daarvan. U, de KNSA en Dutch Muzzleloaders doen afstand van het recht op vernietiging, opzegging of ontbinding van deze Overeenkomst.

 

 

Terug naar overzicht