Wedstrijdreglement wintercompetitie

 

Aansprakelijkheid:

De vereniging sv Dutch Muzzleloaders en de verenigingen waar de competitie wordt geschoten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of schade aan eigendommen en/of bezittingen. Deelnemers dienen met deugdelijk materiaal aan de wedstrijden deel te nemen, schade ontstaan door ondeugdelijk materiaal zal op de betreffend deelnemer worden verhaald. Indien een schutter schade aan de schietbanen en/of accommodatie toebrengt zullen de kosten voor reparatie en/of vervanging bij de deelnemer in rekening worden gebracht. Door deelname aan de competitie gaat de deelnemer akkoord met de Wedstrijdvoorwaarden en reglementen Wintercompetitie Historische wapens en zal in geval van schade in welke vorm dan ook deze vergoeden.

 

 

Deelname:

Deelname is mogelijk voor alle zwartkruit schutters met een geldig KNSA licentie. Daar er nog geen overkoepelende verzekering is voor schutters van verenigingen welke niet lid zijn van de KNSA zijn deze uitgesloten van deelname. Het wedstrijdreglement MLAIC en de regels omschreven in het Schiet en Wedstrijd Reglement Historische Wapens (KNSA) zijn bindend voor de competitie met dien verstande dat in Hoorn en Heerhugowaard de tijd voor Dreyse ingekort zal worden tot 20 minuten per serie.

 

 

Wapens en munitie:

In aanmerking komen:

·      originele historische voor - en achterladers alsmede replica’s mits geladen met zwartkruit.

·      Voorladers dienen geladen te worden vanuit containertjes.

·      Richtmiddelen dienen overeen te komen met hun oorspronkelijke uitvoering.

·      Het kruit moet voldoen aan de regels zoals gesteld door het MLAIC.

·      Voor alle vrijgestelde wapens (artikel 18) waarmee geschoten wordt moet de munitie op verlof staan van een aanwezige schutter.

·      Indien met hetzelfde wapen zowel de discipline Militair als de discipline Vrij wordt geschoten, dient eerst de discipline Militair geschoten te worden.

 

Disciplines:

Disciplines zoals omschreven in MLAIC reglement, wedstrijdreglement Historische wapens of disciplines omschreven door Dutch Muzzleloaders kunnen worden toegevoegd als er minimaal 3 deelnemers zijn voor deze discipline.

 

Opslag van pankruit:

De MLAIC heeft een aanvulling gemaakt voor het gebruik van zwart kruit dispensers

De nieuwe regels:

Voor elk schot een aparte container met pankruit

Of een dispenser met overdruk ventiel.

Deze wijziging is van belang voor alle schutters welke vuursteen of lont schieten maar ook voor de percussieschutters welke een dispenser bij zich hebben om mogelijke weigeringen op te lossen.

 hieronder de regels v.w.b. pankruit (MLAIC)

 

3.5 Percussion caps and priming powder

a.) Caps –

i) Percussion caps shall be protected from accidental ignition by heat or sparks.

ii) Only a nominal quantity shall be taken to the firing point.

iii) The cap container shall be kept closed or covered when firing.

b.) Priming powder -

i) Priming charges may either be in "single use vials" or alternatively in:

ii) small priming devices (containers), which must be fitted with a pressure relief device

iii) If small priming devices (containers) are used during a competition, priming powder shall be kept in containers (see 3.5.b.)ii) not exceeding 16.2 gram (250 grains).

i) Priming powder shall be covered and protected from accidental ignition by heat or sparks.

 

Veiligheid gedurende schijven wisselen:

Op banen waar de schijven met de hand worden gewisseld tussen de wedstrijdseries mogen er geen handelingen met de wapens worden gedaan zolang er personeel op de baan aanwezig zijn.

 

Kleding:

Kleding zoals omschreven in de regels van de MLAIC.

Bij alle onderdelen, is het verplicht een bril, of een veiligheidsbril te dragen.

 

 

Wedstrijden:

De wedstrijd bestaat uit zeven wedstrijddagen die in verschillende disciplines geschoten kunnen worden (zie wedstrijd aankondiging) Deelname aan de open wedstrijd bij sv Zaanstad, VS Langedijk, sv De Vrijheid Edam, AK zuid, DK district 3 en Beaumontwedstrijd zijn reserve tellende wedstrijden die de laagste scores kunnen vervangen van de 6 verplichte wedstrijden (als opwaardering de eerste serie geschoten op deze wedstrijd zal worden gebruikt voor de WC). Deelname aan deze wedstrijden is niet verplicht! Aldus zijn de 6 hoogste scores prijs bepalend. Op de baan van De Vrijheid Hoorn zal de tijd voor de discipline Dreyse tot 20 minuten worden ingekort. Daar er 7 wedstrijden in de wintercompetitie geschoten kunnen worden en er 6 wedstrijden nodig zijn om de competitie uit te schieten mogen de schutters 1 wedstrijd overslaan indien alle 7 wedstrijden worden geschoten zal een van de uitslagen als verbeterwedstrijd worden geteld. Deelnemers die een wedstrijd hebben gemist kunnen deze wedstrijd op de eerstvolgende wedstrijddag in overleg met de wedstrijdcommissie inhalen (dit kan niet bij De Vrijheid Edam i.v.m. het aantal banen). Op de open wedstrijd bij, sv Zaanstad, vs Langedijk, sv De Vrijheid Edam AK Zuid, DK district 3 en de Beaumont werdstrijd kunnen geen inhaalseries worden geschoten. Deelnemers welke zonder afbericht wegblijven op een wedstrijd zullen niet meer automatisch worden ingeroosterd voor de volgende wedstrijd. Deze deelnemers moeten contact opnemen met de wedstrijdcommissie voor verdere deelname. Schutters welke het voorafgaande jaar niet alles of gedeeltelijk hebben uitgeschoten zullen met 1 discipline worden gekort.

 

 

Inschrijfgelden:

Inschrijfgelden moeten bij aanvang van de eerste competitie dag contant in zijn totaal voldaan worden. Alle leden van sv Dutch Muzzleloaders voldoen hun eerste serie gelijk met de contributie. Door Uw aanmelding verplicht U zich de volledige inschrijfgelden te voldoen.

 

 

Prijzen:

Om voor een prijs in aanmerking te komen dient U deelgenomen te hebben aan 6 door de wedstrijdcommissie uitgeschreven wedstrijden( dit is voor de San Juan Hill Drill 3 wedstrijden). In alle onderdelen zijn een aantal prijzen beschikbaar in overeenstemming met het aantal deelnemers, zodat er per discipline het aantal prijzen in percentage gelijk is aan het aantal deelnemers.

Deelname aan de FUN wedstrijd tevens prijsuitreiking is geheel gratis voor de schutters, die aan de gehele competitie hebben deelgenomen of hebben betaald. Aan de hand van de uitslagen is voor een ieder een prijs beschikbaar.

 

Persoonsgegevens:

Voor de competitie gebruiken wij ook persoonsgegevens ook al is het op zeer beperkte schaal.

 

Welke informatie gebruiken wij:

1.   Naam Schutter

2.   KNSA nummer schutter

3.   Vereniging waar schutter lid is.

4.   Telefoonnummer voor communicatie op korte termijn

5.   E-mail adres voor het versturen van competitie  gerelateerde zaken.

Deze gegevens staan op een beveiligde computer en zij worden niet verstrekt aan derden en zullen automatisch verwijderd worden op het moment dat de schutter stopt met de competitie.

 

Privacy:

Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene worden meestal gezien als persoonsgegevens om deze reden is het maken van foto’s en video’s gedurende de wedstrijden van de vereniging verboden.

 

privacyverklaring van de S.V. Dutch Muzzleloaders

 

De wedstrijdcommissie sv Dutch Muzzleloaders

 

Lidmaatschap Dutch Muzzleloaders:

Dutch Muzzleloaders is een vereniging welke als doelstelling heeft het schieten van wedstrijden in de Historische Wapengroep te promoten en tevens er zorg voor te dragen dat schutters de mogelijkheid hebben voldoende Ranking wedstrijden te kunnen schieten om te voldoen aan de Ranking eisen van de KNSA.

Daar de mogelijkheid bestaat om eigen disciplines toe te voegen met wapens welke toegestaan zijn volgens de circulaire hebben wij voor de onderlinge strijd extra disciplines toegevoegd in de wintercompetitie (San Juan Hill Drill, Rose Dunn, Trapper, Annie Oakley en met ingang van de competitie 2022-23 Henry)

Vooral doordat wij het delen van kennis hoog in het vaandel hebben staan zijn wij een zeer gezellig schietsportvereniging waar Kameraadschap en elkaar helpen om vooruit te komen voorop staan

Om lid te kunnen worden van sv Dutch Muzzleloaders moet men eerst de competitie geschoten hebben voordat een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij het bestuur. Voor jeugd schutters is er een aparte procedure.

 

overeenkomst verwerking persoonsgegevens sv Dutch Muzzleloaders

 

Algemeen

Dutch Muzzleloaders is, onder inschrijfnummer 1935, als lid aangesloten bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (‘KNSA’). De KNSA behartigt in Nederland de belangen van alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen (‘Verenigingen’). Daarnaast vertegenwoordigt KNSA de schietsport op nationaal niveau onder andere richting diverse overheden en ministeries (VWS, Veiligheid & Justitie en Defensie) en de nationale sportkoepel NOC*NSF, maar ook binnen Europa bij de European Shooting Confederation (ESC) en wereldwijd bij de International Shooting Sport Federation (ISSF) en de Muzzle Loaders Associations International Confederation(MLAIC).

 

Het lidmaatschap van de KNSA bestaat voor alle Verenigingen en hun leden (dus ook voor een individueel lid (u) van Dutch Muzzleloaders uit een pakket voorzieningen, zoals een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, de toezending van het bondstijdschrift “Schietsport” en de organisatie van en mogelijk tot deelname aan wedstrijden, competities en andere (sociale) activiteiten. In dit verband verzamelen en gebruiken (‘verwerken’) zowel KNSA als Dutch Muzzleloaders persoonsgegevens van alle aspiranten, aspirant-leden en leden.

 

Aanmelding als aspirant, aspirant-lidmaatschap en lidmaatschap: totstandkoming van een overeenkomst

Als u lid wilt worden van Dutch Muzzleloaders dient u zowel het aanmeldingsformulier als de eigen verklaring volledig in te vullen, te ondertekenen en aan Dutch Muzzleloaders te retourneren.

 

Op het moment dat u als aspirant/aspirant-lid/lid tot Dutch Muzzleloaders wordt toegelaten, wordt u eveneens bij de KNSA aangemeld. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring komt daarom niet alleen tussen u en Dutch Muzzleloaders, maar ook tussen u en de KNSA een overeenkomst tot stand (‘Overeenkomst’). Op basis van deze Overeenkomst, in de vorm van het ondertekende aanmeldingsformulier en de ondertekende eigen verklaring, komen u, KNSA en Dutch Muzzleloaders overeen, dat het KNSA en Dutch Muzzleloaders toegestaan is om: 

 

(1) gedurende de looptijd van uw aspirant-tijd; maar ook

(2) gedurende het (eventuele) aspirant-lidmaatschap en/of het (eventuele) lidmaatschap; en

(3) gedurende een zekere periode na afloop van enige vorm van aspirantschap of lidmaatschap

 

uw persoonsgegevens, zoals door u verstrekt via het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring, alsmede verkregen van derden te verwerken en/of te gebruiken om de overeenkomst uit te kunnen voeren, de bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren en te verwerken in het kader van andere gerechtvaardigde doeleinden en belangen van de KNSA en de Verenigingen.

 

Algemene verordening gegevensbescherming

KNSA en Dutch Muzzleloaders zijn gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’), die aan verwerking van persoonsgegevens door organisaties, zoals de KNSA en Dutch Muzzleloaders strenge eisen stelt. De persoonsgegevens worden door KNSA en Dutch Muzzleloaders dan ook enkel gebruikt in het kader van door de KNSA en Dutch Muzzleloaders geformuleerde doeleinden en binnen de grenzen van de AVG en overige relevante wet- en regelgeving.

 

Informatiebrochure

Transparantie is één van de belangrijkste pijlers van de AVG. De KNSA heeft daarom een Informatiebrochure [“Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen”] ontwikkeld. Deze heeft tot doel u te informeren over de doeleinden en de wijzen waarop KNSA en Dutch Muzzleloaders  persoonsgegevens verwerken. Uit de Informatiebrochure volgt onder meer welke verwerkingen, van welke gegevens, voor welk doel en door wie zal plaatsvinden, hoe uw gegevens worden beveiligd, hoe lang de gegevens worden bewaard en als er sprake is van een eventuele verstrekking aan derden, ook aan welke derden. Verder volgt uit de Informatiebrochure op welke rechten u zich, als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens, kunt beroepen. De Informatiebrochure zal bij de aanmelding aan u worden overhandigd. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u de Informatiebrochure te hebben ontvangen.

 

Wijzigingen

De Verenigingen en KNSA zullen de inhoud van deze overeenkomst (het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring) van tijd tot tijd evalueren en, indien (wettelijk) noodzakelijk, wijzigen of aanvullen. Door ondertekening stemt u in met de doorvoering van dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen.

 

Ingang en looptijd

De Overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring. De looptijd van de Overeenkomst is gelijk aan de looptijd van het (aspirant) lidmaatschap, alsmede gedurende vijf (5) jaar na afloop daarvan. U, de KNSA en Dutch Muzzleloaders doen afstand van het recht op vernietiging, opzegging of ontbinding van deze Overeenkomst.

 

 

Terug naar overzicht